Tegevuskava aastateks 2017-2019

Eesmärgid, kavandatud tegevused ja oodatavad tulemused

Üldeesmärgid:

 1. Kindlustada Eesti Lennundusmuuseumi jätkusuutlikus
 2. Kindlustada aasta eelarve koostamine teoreetilise miinimumi tasemel
 3. Kindlustada Eesti Lennundusmuuseumi komplekteerimine minimaalselt vajaliku tööjõuga
 4. Kindlustada Eesti Lennundusmuuseumi uuendusvõime
 5. Propageerida koostöös Eesti Lennuakadeemiaga inseneriteadust ja lennundusvaldkonda
 6. Teostada oma vahenditega regionaalpolitikat
 7. Tõsta külastatavust

Organisatsioonilised eesmärgid:

 • Ühinemine Muuseumide infosüsteemiga MuIS, spetsialisti töölepalkamine, kes sisestab süsteemi Lennundusmuuseumi eksponaadid ja peab vastavat arvestust
 • Lennundusmuuseumi rahastamise kindlustamine riigimuuseumidega võrreldaval tasemel, et komplekteerida põhikoosseis vähemalt arendusjuhi, restauraatori, arhivaar/teadustöötaja ja  turundusjuhiga
 • Koostöö Riia Lennujaama ja Riia Lennundusmuuseumiga Interreg Central Baltic raames
 • Koostöö MTÜ-ga Eesti Sõjaajaloo pärand (liikmena)
 • Koostöö Tartumaa muuseumidega ERM-i avamise raames
 • Siseekspositsioonipinna suurendamine
 • Õhutõrjeosakonna eksponaatide varju alla panemine
 • Täiendava territooriumi ost looduslike atraktsioonide ja parkimisplatsi tarbeks
 • Tegutsemine Lennundusmuuseumi jätkusuutlikkuse saavutamise nimel

Sisulised eesmärgid:

 • Iga-aastaste Eesti Lennupäevade korraldamine koostöös Eesti Lennuakadeemia, Eesti Õhuväe ja PPA Lennusalgaga, et teavitada rahvast lennundusmuuseumist, propageerida lennundusharidust  ja lennundusvaldkonda tervikuna
 • Töö jätkamine ja süvendamine  Eesti Lennuakadeemia tehnilise hariduse tugikeskusena
 • Lennukeksponaatide muretsemine (MiG-25 kui ainuke tootmises olnud 3-kordse helikiirusega hävitaja, MiG-23 Raadile reklaamiotstarbelise obeliski tarbeks, MiG-29, Su-27 kui esimene supermanööverdusvõimega raskehävitaja, F-4 Phantom II Saksamaalt ja F-5 Tiger II Shveitsist, An-12 Ukrainast, vesilennuk Be-12, jne)
 • Lennuvahendite restaureerimine (koaksiaaltiivikutega helikopter Ka-26, põllumajanduslennuk Z-37, jne)
 • Temaatiliste osakondade ekspositsiooni täiendamine (merelennuväe osakonna ülevaate stendid, koaksiaaltiivikuga helikopterite esituse stendid, Eesti missioonipilootide varustuse mannekeenide esitlemine, jne.)

Kavandatavad tegevused aastal 2017

 1. Kultuuriministeeriumile taotluse esitamine ühinemiseks Muuseumide infosüsteemiga
 2. Arhivaar/teadustöötaja töölevõtmine, kelle ülesandeks on kannete tegemine Muuseumide infosüsteemi
 3. Kultuurimnisteeriumile tegevustoetuse taotluse esitamine aastateks 2017-2019
 4. Interreg Central Baltic projekti eestipoolsete teemade ja kalkulatsioonide koostatamine ja esitatamine ning Kultuuriministeeriumilt vastava kaasfinantseeringu taotletmine Projektitoetuse näol. Arendusjuhi töölevõtmine.
 5. Eesti Lennupäevade organiseerimine ja läbiviimine. Rahastamise kindlustamine. Turundusspetsialisti töölepalkamine
 6. Läbirääkimiste pidamine lennutehnika saamiseks ja rahastamise kindlustamiseks (MiG-25 ja MiG-23 Soomest, Su-27 )
 7. Restauraatori töölevõtmine, kes korraldab lennutehnika restaureerimist
 8. Temaatiliste osakondade ekspositsioonide pidev täiendamine
 9. Õhutõrjeosakonnale angaari projekteerimine
 10. Peahoone laienduse projekteerimine
 11. Maa ost looduslike atraktsioonide ja parkimisplatsi tarbeks

Soovitud tulemused aastal 2017

 1. Kultuuriminister sõlmib Eesti Lennundusmuuseumiga lepingu Lennundusmuuseumi Muuseumide infosüsteemiga liitumiseks
 2. Lennundusmuuseumi kogud kantakse 2016. aasta esimesel poolel Muuseumide infosüsteemi
 3. Eesti Kultuuriministeerium rahuldab Lennundusmuuseumi tegevustoetuse ja projektitoetuse taotlused kolme aasta perspektiivis
 4. Esmakordselt komplekteeritakse osa töötajate vajalikust püsikoosseisust
 5. Eesti Lennupäevad lähevad korda ja külastajate arv tõuseb 10 000-ni. Kindlustatakse heatasemeline teenindus ja ohutus.
 6. Koostöös Riia Lennundusmuuseumiga ja Riia Lennujaamaga sõlmitakse leping Interreg Central Baltic projekti  (CB537) realiseerimiseks, mis kindlustab lennundusmuuseumi järgneva arenguhüppe (Väljaarendamise IV etapp)
 7. Temaatilised osakonnad saavad vaheetapina enam-vähem komplekteeritud
 8. Avatakse temaatilised ekspositsioonid – koaksiaaltiivikutega helikopterid ja merelennuväe alused
 9. Tööle võetud turundusspetsialist korraldab kaasaegsetes sotsiaalkanalites turunduskampaania lennundusmuuseumi hooaja avamise kui ka lennupäevade reklaamimise tarbeks
 10. Palgatud arendusjuht on sisse elanud järgmistesse valdkondadesse:
  • lennutehnika soetamisläbirääkimised ja lepingute sõlmimine
  • lennutehnika restaureerimine
  • temaatiliste osakondade komplekteerimine ja arendused
  • rahastamisallikate leidmine ja riigipoolse vajaliku rahastamistaseme  saavutamine
 11. Õhutõrjeosakonna eksponaadid on kaitstud vihma ja päikesekiirte eest
 12. Peahoone projekt on kooskõlastatud vajalike institutsioonidega ja saadud Haaslava vallast ehitusluba.
 13. Saksamaalt hävituslennuk F-4 Phantom II, Soomest MiG-25 ja MiG-23).
 14. Koolivaheaegadel on korraldatud seeria temaatilisi loenguid.
 15. Noorte perede külastuhuvi on kasvanud tänu looduslike atraktsioonide olemasolule.

Kavandatavad tegevused aastal 2018

 1. Täiendavate angaaride ja seisuplatside väljaehitamine
 2. Hooldus ja teenindustehnika ning lennuväljatehnika ostmine
 3. Territooriumi ja infrastruktuuri korrashoid
 4. Lennutehnika hooldus, konserveerimine ja taastamine
 5. Atraktsioonide nimekirja täiendamine  (kaubanduskeskustes), lisandub kehalist võimekust arendavaid simulaatoreid
 6. Lennundusajaloo stendide täiendamine
 7. Temaatiliste osakondade (lennutehnika, raketindus, mootorid, lennujuhtimine, lennuväljad, jne.) arendamine
 8. Siseekspositsiooni täiendamine, hooldamine (mudelid, mannekeenid, stendid, jne.)
 9. Ürituste, esitluste ja loengute korraldmine. Välikino projekteerimine ja väljaehitamine angaari
 10. Reklaam ja mainekujundus. Turundus
 11. Lennundusmuuseumi lennutehnika kogu ja aktuaalsete lennundusprobleeme esitava raamatu koostamine
 12. Raamatukogu ja infokogu täiendamine
 13. Külastatakse rahvusvahelisi lennundusnäitusi (Moskva, Pariis)
 14. Koostöö arendamine Eesti Lennuakadeemiaga, Eesti Õhuväega ja teiste lennundusega seotud ettevõtete ja institutsioonidega
 15. Külastajate teenindamise ja ohutuse taseme tõstmine

Soovitud tulemused aastal 2018

 1. Lennutehnika varustatakse kabiinikatetega, tõkiskingadega, vaateredelitega, viiakse aastas läbi vähemalt üks konserveerimise seanss, restaureeritakse Mi-2, Mi-8 ja õhutõrjeraketid
 2. Šveitsist on saadud hävitaja F-5 Tiger II
 3. Kahekohaline simulaator on paigutatud treilerile, et talveperioodil saaks töötada kaubanduskeskustes
 4. Koolivaheaegadel on korraldatatud seeria lennundustemaatilisi loenguid
 5. Lennundustemaatiline raamat on valmis trükki andmiseks
 6. Välikino rakendatakse töösse
 7. Lennundusmuuseum on hooldatud ja korras
 8. Külastatavus on tõusnud 22 000-ni. Lennupäevade külastajate arv on kasvanud 11 000-ni.

Kavandatavad tegevused aastal 2019

 1. Peahoone laienduse ehitamine
 2. Lepingute sõlmimine lennukite Be-12 ja An-12 saamiseks
 3. Raamatu trükk
 4. Kõik traditsioonilised tegevused ja arendused, mis on esitatud ka 2018. aasta kavades
 5. Külastatavus on planeeritud 23 000, Lennupäevade külastatavus 12 000

Soovitud tulemused aastal 2019

 1. Lennupäevade külastajate arv kasvab 12 000-ni
 2. Muuseumi kogudesse lisanduvad Be-12 ja An-12
 3. Raamat läheb kaubandusvõrku
 4. Lennundusmuuseum on hooldatud ja korras
 5. Külastatavuse numbrid on saavutatud