Visioon

Eesti Lennundusmuuseum on üle-eestilise tähenduse ja kaaluga lennunduse ja raketinduse ajalugu tutvustav ning lennundust propageeriv ja lennunduskultuuri vahendav kaasaegne huvikeskus. Eesti Lennundusmuuseumi mitmekesine ekspositsioon on oluline elamuslik vaatamisväärsus terves Läänemere regioonis.

Lennunudusmuuseum kogub oma ekspositsiooni kõik Eesti territooriumil kasutatud tsiviilotstarbeliste ja Eestis baseerunud militaarotstrabeliste lennukitüüpide näidised, aga ka maailma  tähelepanuväärivamate hävitus- ja ründelennukite, kerglennukite  ning helikopterite näidiseid. Antakse ülevaatd ka raketinduse ajaloost Eestis ning maailmas. Maksimaalse tulemuse saavutamiseks  kasutab Lennundusmuuseum koostöös Eesti riiklike institutsioonidega ära maailma lennunduses toimuvat lennutehnika põlvkondade vahetust.

Lennundusmuuseumi headeks  koostööpartneriteks on  Eesti Õhuvägi, PPA Lennusalk, Eesti Lennuakadeemia,  Eesti Vabariigi ministeeriumid nagu Kaitseministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Kultuuriministeerium, aga samuti Eesti Sõjamuuseum ja Eesti juhtivad lennundusettevõtted. Lennundusmuuseumil on aktiivsed ja püsivad suhted lennundusriikide vastavate institutsioonidega. Eesti Vabariigi Välisministeerium ja Kaitseministeerium osutavad muuseumile konstruktiivset kaasabi rahvusvaheliste sidemete sõlmimisel.

Ekspluatatsioonikulud katab Lennundusmuuseum omateenitud tulu ja riigieelarveliste vahenditega. Investeeringud tehakse projektipõhiselt eraldi rahastamisallikate toel. Lennundusmuuseum, kasutades ära oma päikesele avatud asukoha, katab oma põhilise elektrivajaduse  päikesepaneelidega toodetud ”rohelise energiaga”.

Lennundusmuuseumi eestvõttel ja baasil korraldatakse iga-aastaseid traditsioonilisi Eesti Lennupäevi. Lennundusmuuseumi kõrval on maandumisvõimalus väikelennukitele.

Lennundusmuuseumi väljaarendmise rahastamisel on oluliseks abiks Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ja Euroopa Liidu tugirahad, Kultuuriministeerium ja Kaitseministeerium, Eesti avalik sektor ja kohalikud ettevõtted.